Yükleniyor..

Reklam ve Bilgi

Değerli Müşterimiz, İşbu Belge Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Müşterilerin haklarının korunmasını kapsamaktadır. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile ilgili Uygulamalarımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.


Her halükarda gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere alışveriş, iletişim ve diğer her türlü kişisel olan-olmayan bilgileriniz Şirketimiz Cenova Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat ve Limited Şirketi. ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından aldığınız Ürünler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkanlardan istifade edebilmeniz ve/ya bunlarla ilgili ticari mali hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatleri için gereken veya zorunlu olan durumlarda işlenebilecektir. Böylece bahsi geçenlerce gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz, gerekse her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik işlemleri, bilgilendirilmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile kişisel verileriniz otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralma, yasal azami süreleri aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içinde-dışına) aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu ise bazı uygulamalar için ayrıca izniniz de alınabilecektir.


Kişisel Bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ayrıca bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda veri sorumlusu şirketimiz Cenova Bilişim Teknolojileri İthalat İhracat ve Limited Şirketi’ne başvurabileceğinizi, bu başvuru talepleriniz gereğinin yasal azami süreler içinde yerine getirileceğini (bilgilerin silinmesi veya yok edilmesi istendiğinde aynı amacı sağlamak üzere kişiliğiniz belirlenebilir olmayacak şekilde anonimleştirilebileceğini) yahut hukuki gerekçesi tarafınıza açıklanarak kabul edilmeyebileceğini, bu taktirde kanuni mercilere başvurabileceğinizi, kanunen yapılması mümkün veya gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlenmelerinin ise her halükarda devam edeceğini bilgilerinize sunarız.

Menu0Teklif Listem
Yukarı